Warunki Świadczenia Usług w ramach pakietów Standard i VIP na rzecz Dealerów w serwisach mojeauto.pl oraz auto-moto-i-sport.pl 1. Postanowienia wstępne
  1. Motor-Presse Polska sp. z o.o. (zwana dalej "MPP") jest właścicielem i obsługuje strony internetowe mojeauto.pl i auto-motor-i-sport.pl
  2. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług w zakresie serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl określają zasady świadczenia przez MPP usług na rzecz dealerów samochodów fabrycznie nowych w zakresie umożliwienia im kontaktu z użytkownikami Internetu zainteresowanymi zakupem samochodu.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. MPP - Motor-Presse Polska Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu, 53-238 Wrocław, przy ul. Ostrowskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-00-26-326.
  2. Serwis mojeauto.pl — prowadzony przez MPP w języku polskim internetowy serwis dostępny w domenie internetowej mojeauto.pl, w ramach którego użytkownikom udostępniane są informacje pomocne przy podjęciu decyzji o zakupie samochodu, a także inne informacje o tematyce motoryzacyjnej.
  3. Serwis auto-motor-i-sport.pl — prowadzony przez MPP w języku polskim internetowy serwis zawierający m.in. artykuły o tematyce motoryzacyjnej, porady, wiadomości, testy redakcyjne, galerie zdjęć.
  4. Magazyn „auto motor i sport” - poradnikowy magazyn motoryzacyjny wydawany na polskim rynku, w ramach którego publikowane są testy motoryzacyjne, prezentacje nowych modeli samochodów, wiadomości z rynku, porady ekspertów, fotoreportaże z targów oraz relacje z rajdów i wyścigów.
  5. Dealer — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji samochodów fabrycznie nowych, który na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach zawarł umowę z MPP.
  6. Użytkownik - osoba korzystająca ze stron serwisu mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl
  7. Zapytanie ofertowe – wysłane przez Użytkownika poprzez Konfigurator zapytanie, które zawiera informację na temat poszukiwanego samochodu oraz dane kontaktowe Użytkownika.
  8. Konfigurator – narzędzie, udostępnione przez MPP w ramach Serwisu mojeauto.pl, umożliwiające Użytkownikom wybór konkretnej marki i modelu samochodu oraz wysyłkę Zapytania ofertowego oraz umożliwiające Dealerom otrzymywanie Zapytań ofertowych.
  9. Cennik — zestawienie ustalanych przez MPP opłat za usługi świadczone w ramach serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl, określonych w Załączniku nr 1
  10. Konto Dealera— prowadzone dla Dealera przez MPP pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Dealera oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu mojeauto.pl.
  11. Internetowa wizytówka Dealera – podstawowy wpis na liście dealerów w serwisach mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl.
  12. Wyróżniona Internetowa wizytówka Dealera – wyróżniony wpis na liście dealerów w serwisach mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl wyświetlany nad podstawowymi wpisami zawierający dodatkowo logotyp dealera.
  13. Internetowa strona Dealera – indywidualna strona Dealera w Serwisie mojeauto.pl.
  14. Wizytówka Dealera w Magazynie „auto motor i sport” – wizytówka dealera zawierająca nazwę, lokalizację, oferowaną markę oraz adres strony internetowej Dealera publikowana w Magazynie „auto motor i sport” w sekcji reklamy dealerów.
  15. Pakiet promocyjny – dodatkowa forma promocji Dealera.
  16. Pakiet Standard – wariant współpracy obejmujący Internetową wizytówkę Dealera, Internetową stronę Dealera, oraz podłączenie danych dealera do Konfiguratora
  17. Pakiet VIP – wariant współpracy obejmujący Wyróżnioną Internetową wizytówkę Dealera, Internetową stronę Dealera, podłączenie danych dealera do Konfiguratora oraz Pakiet Promocyjny.
  18. Rejestracja - procedura zakładania Konta
  19. Warunki - niniejsze Warunki Świadczenia Usług na rzecz dealerów w zakresie serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl.
 3. Zasady dostępu i korzystania z Konfiguratora – w ramach pakietu Standard i VIP
  1. W celu uzyskania dostępu do Konfiguratora Dealer dokonuje Rejestracji. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Z chwilą zatwierdzenia przez kliknięcie przez Dealera linku aktywacyjnego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Dealerem a MPP, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Warunkach. Link aktywacyjny jest ważny przez 72 godziny od momentu jego wysłania.
  2. Po dokonaniu aktywacji Konta Dealer zostaje zdefiniowany w Konfiguratorze zgodnie z marką samochodu deklarowaną przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym oraz obsługiwanym przez Dealera rejonem kraju.
  3. Dealer może wykorzystać dane Użytkownika umieszczone w Zapytaniu ofertowym wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem w zakresie złożonego przez niego Zapytania ofertowego. Dane Użytkownika nie mogą być przetwarzane przez Dealera w innym celu, chyba, że odbywa się to w ramach dodatkowej zgody udzielonej przez Użytkownika.
 4. Internetowa wizytówka Dealera w ramach pakietu Standard
  1. Zostanie zamieszczona w strukturach serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl na listach dealerów.
  2. Internetowa wizytówka będzie złożona z logo marki oferowanej przez Dealera oraz podstawowych danych teleadresowych Dealera (nazwa Dealera, adres prowadzenia działalności, nazwy marek oferowanych przez Dealera).
 5. Wyróżniona Internetowa wizytówka Dealera w ramach pakietu VIP
  1. Zostanie zamieszczona w strukturach serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl na listach dealerów.
  2. Wyróżniona Internetowa wizytówka Dealera będzie złożona z indywidualnego logo Dealera oraz podstawowych danych teleadresowych Dealera (nazwa Dealera, adres prowadzenia działalności, nazwy marek oferowanych przez Dealera, logo)
  3. Na liście dealerów Wyróżnione Internetowe wizytówki Dealerów wyświetlać się będą nad Internetowymi wizytówkami z pakietu Standard.
 6. Internetowa strona Dealera w ramach pakietu Standard i VIP
  1. Zostanie zamieszczona w strukturach Serwisu mojeauto.pl.
  2. Dane na stronie internetowej będą wprowadzane i edytowane przez Dealera przy użyciu odpowiednich mechanizmów.
  3. Przy wykorzystaniu udostępnionych mechanizmów Dealer będzie mógł zamieścić na stronie:
   1. nieograniczoną liczbę ofert sprzedaży samochodów nowych i używanych,
   2. dane teleadresowe, logo, zdjęcia siedziby oraz informacje o działalności Dealera.
  4. Dealer nie udostępnia (oferuje) i nie będzie udostępniał (oferował) na stronie Dealera, produktów i usług, którymi obrót jest zakazany przez prawo polskie.
  5. MPP nie odpowiada za treść informacji zawartych na internetowych stronach Dealera
 7. Pakiet promocyjny w ramach pakietu VIP
  1. Dodatkowa forma promocji Dealera obejmująca:
   1. emisję kampanii reklamowej wyświetlanej w serwisie samochody.mojeauto.pl na stronach marki oferowanej przez Dealera targetowanej na wybrane województwo, w którym Dealer prowadzi działalność.
   2. prezentację Wizytówki Dealera w magazynie "auto motor i sport" w strefie dealerów.
  2. Warunkiem skorzystania z pakietu promocyjnego jest wybór pakietu VIP jako formy współpracy oraz dostarczenie przez Dealera materiałów wymaganych do uruchomienia pakietu promocyjnego.
  3. Pakiet VIP jest oferowany na wyłączność w ramach jednego województwa i wybranej marki.
 8. Zasady odpowiedzialności
  1. MPP nie ponosi odpowiedzialności za działania Dealerów oraz Użytkowników w ramach serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl.
  2. MPP nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych samochodów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do realizacji transakcji.
  3. Wszelkie informacje, w tym dane techniczne, dotyczące samochodów nowych mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy. MPP nie odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym. Wiążące informacje na temat specyfikacji samochodów nowych (w zakresie marki, modelu, wyposażenia, zdjęć pojazdu oraz ceny) na konkretne zapytanie ofertowe Użytkownika udziela Dealer.
  4. Dealer zobowiązuje się niezwłocznie w formie pisemnej informować MPP o każdorazowej zmianie informacji podanych podczas Rejestracji Konta.
 9. Opłaty
  1. Usługi świadczone w ramach serwisów mojeauto.pl oraz auto-motor-i-sport.pl na rzecz Dealerów są odpłatne. Dealer ma możliwość zrezygnowania ze świadczonych usług w Serwisie mojeauto.pl w ciągu pierwszych 30 dni od aktywowania Konta bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
  2. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków.
  3. Opłaty są naliczane według wybranej przez Dealera formy współpracy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
  4. Faktury wystawiane są zgodnie z danymi Dealera wprowadzonych w formularzu rejestracji Konta. Zmiana danych do faktury wymaga poinformowania MPP w formie pisemnej na adres: Motor Presse-Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do 15 dnia miesiąca, którego zmiana ma dotyczyć.
 10. Rozwiązanie umowy
  1. Dealer oraz MPP mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zgodnie z punktem 8.1 jednomiesięczny okres wypowiedzenia nie dotyczy pierwszych 30 dni od aktywacji konta.
  2. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone pisemnie na adres: Motor Presse-Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław i zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dealera.
  3. W razie rażącego naruszenia postanowień Ogólnych Warunków, w szczególności w przypadkach opóźnień lub braku realizacji płatności za usługi świadczone na rzecz Dealerów, MPP przysługuje prawo:
   1. zawieszenia świadczenia usług,
   2. rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
 11. Zmiany Ogólnych Warunków
  1. Ogólne Warunki, w tym Cennik mogą zostać zmieniony przez MPP. O zmianach i o terminach ich obowiązywania MPP poinformuje na stronie Serwisu mojeauto.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przy rejestracji adres e-mail.
  2. Zmiany Warunków w tym Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie Serwisu mojeauto.pl.
  3. Dealer ma prawo rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianach Warunków bez konieczności zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w sposób określony w ust 9.2. powyżej.


Załącznik1. Cennik
Składowe i cena współpracy w ramach pakietu Standard i VIP. Cena dotyczy jednej oferowanej przez dealera marki.

Rabaty dla kolejnych marek dealera:
2 marki - rabat 5%
3 marki - rabat 10%
4 marki - rabat 15%
5 marek lub więcej - rabat 20%

PAKIET: STANDARD VIP
STRONA INTERNETOWA DEALERA Z PREZENTACJĄ SAMOCHODÓW NOWYCH I UŻYWANYCH v v
OBSŁUGA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH O SAMOCHODY NOWE Z KONFIGURATORA (WG MARKI I WOJEWÓDZTWA) v v
WIZYTÓWKA W SERWISIE MOJEAUTO.PL v v
WIZYTÓWKA W SERWISIE AUTO-MOTOR-I-SPORT.PL v v
WYRÓŻNIONA WIZYTÓWKA W SERWISIE MOJEAUTO.PL v
TYLKO 1 DEALER MARKI NA WOJEWÓDZTWO
WYRÓŻNIONA WIZYTÓWKA W SERWISIE AUTO-MOTOR-I-SPORT.PL v
TYLKO 1 DEALER MARKI NA WOJEWÓDZTWO
PAKIET REKLAMOWY: REKLAMA SERWISIE MOJEAUTO.PL ORAZ W MAGAZYNIE "AUTO MOTOR I SPORT" v
TYLKO 1 DEALER MARKI NA WOJEWÓDZTWO
CENA ABONAMENTU MIESIĘCZNEGO 100 zł netto 500 zł netto